§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1955.63.743 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1955.63.743

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-46, poz. 603, z 1952 r. Nr A-41, poz. 584 i z 1953 r. Nr A-96, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 liczbę "24" zastępuje się liczbą "30",
2)
w § 2 ust. 1 po wyrazach "Przemysłu Rolnego i Spożywczego" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "Transportu Drogowego i Lotniczego".