Monitor Polski

M.P.2005.16.270

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii (M. P. Nr 7, poz. 98) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Rady na prawach członka:

1) Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) Przewodniczącego Rady Nauki przy ministrze właściwym do spraw nauki;

3) Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;

4) Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych;

5) Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych;

6) Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

7) Przewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.