Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego".

Monitor Polski

M.P.2006.51.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 19 lipca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego" (M. P. Nr 19, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu.";

2)
w § 2 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu;",

b)
w pkt 2:
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) Ministra Edukacji Narodowej,",

lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) Ministra Transportu,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.