§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego".

Monitor Polski

M.P.2006.51.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2006 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego" (M. P. Nr 19, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu.";

2)
w § 2 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu;",

b)
w pkt 2:
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) Ministra Edukacji Narodowej,",

lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) Ministra Transportu,".