Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2010.87.1025

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 70, poz. 635 oraz z 2009 r. Nr 34, poz. 503) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespół przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca, roczne raporty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po zaopiniowaniu przez Komitet do Spraw Europejskich.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu delegowani przez:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Gospodarki,

c) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

d) Ministra Obrony Narodowej,

e) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g) Ministra Rozwoju Regionalnego,

h) Ministra Skarbu Państwa,

i) Ministra Sportu i Turystyki,

j) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

k) Ministra Spraw Zagranicznych,

l) Ministra Środowiska;",

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, biorą udział w jego pracach osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Zespołu mogą brać w nich udział osoby upoważnione przez członka Zespołu.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.