Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Monitor Polski

M.P.1992.9.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Monitor Polski Nr 11, poz. 79) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Jacka Hofmana na likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych."

Odwołuje się Józefa Palinkę, powołanego zarządzeniem wymienionym w § 1, z funkcji likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.