Zm.: zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.

Monitor Polski

M.P.1974.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 grudnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.

Na podstawie § 1 ust. 5 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych (Monitor Polski Nr 60, poz. 399) oraz § 8 i 10 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 32, poz. 238 i z 1973 r. Nr 54, poz. 303) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1972 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną (Monitor Polski Nr 12, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia oraz w § 1 ust. 1, § 5 ust. 1 i w § 11 ust. 1 i 2 wyrazy "gromad", "gromady" zastępuje się wyrazami "gmin", "gminy",
2)
w § 4 ust. 2 wyrazy "wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "urząd powiatowy",
3)
§ 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Oprocentowanie kredytów na budowę domu (lokalu) wynosi:

1) dla kredytów nie przekraczających 150.000 zł - 3% w stosunku rocznym,

2) dla części kredytów przekraczających 150.000 zł - 6% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytów na kapitalne remonty domów (lokali) wynosi:

1) dla kredytów nie przekraczających 60.000 zł - 2% w stosunku rocznym,

2) dla części kredytów przekraczających 60.000 zł - 6% w stosunku rocznym.

3. W razie zwłoki w spłacie kredytu bank pobiera dodatkowo 6% w stosunku rocznym od przeterminowanej należności.

4. Oprocentowanie określone w ust. 1 pkt 1 ulega obniżeniu do 2,5% w stosunku rocznym, jeżeli spłata kredytu nastąpi w okresie 25 lat, lub do 2%, jeżeli spłata kredytu nastąpi w okresie 20 lat.

§ 9. Przepisy § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1, 3 i 4 mają również zastosowanie do kredytów przyznawanych na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego",

4)
w § 11 ust. 2 wyrazy "biuro właściwej gromadzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "właściwy urząd gminy (miasta i gminy)."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.