Zm.: zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości i przez niego nadzorowanych oraz spółdzielni i ich związków.

Monitor Polski

M.P.1973.3.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 stycznia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości i przez niego nadzorowanych oraz spółdzielni i ich związków.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, § 12 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 uchwały nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości i przez niego nadzorowanych oraz spółdzielni i ich związków (Monitor Polski z 1972 r. Nr 4, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie podatku obrotowego od niektórych przedsiębiorstw podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług oraz od spółdzielni i ich związków.";

2)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy zarządzenia stosuje się do:

1) przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług lub przez niego nadzorowanych, które przed dniem 29 marca 1972 r. podlegały Komitetowi Drobnej Wytwórczości lub przez niego były nadzorowane,

2) spółdzielni i ich związków, z wyjątkiem spółdzielni usługowo-wytwórczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.";

3)
w § 3 ust. 8 dodaje się zdanie:

"Organ finansowy prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat i dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) może w uzasadnionych wypadkach, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa (spółdzielni), ustalić inną datę dokonania obrotu wewnętrznego.";

4)
w § 4:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu;

"2. Za usługi w rozumieniu ust. 1 uważa się czynności i świadczenia rzeczy określone w uchwale nr 34 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa (Monitor Polski Nr 14, poz. 94) oraz w uchwale nr 35 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju usług (Monitor Polski Nr 14, poz. 95).";

5)
w § 11 ust. 2 skreśla się pkt 2;
6)
w § 17 ust. 4 pkt 1 po wyrazie "socjalnych", dodaje się wyrazy: "personelu pedagogicznego zatrudnionego w przyzakładowych szkołach specjalnych spółdzielni inwalidów,";
7)
tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opodatkowanie niektórych obrotów spółdzielni rzemieślniczych.";

8)
w rozdziale 4 wyrazy "rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu" zastępuje się wyrazami: "spółdzielnie rzemieślnicze";
9)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Obroty rzemieślniczych spółdzielni ze sprzedaży w stanie nie przerobionym nabytych od członków - rzemieślników i innych indywidualnych wytwórców produktów, wytworzonych z ich surowców na zlecenie tych spółdzielni, podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym.

2. Wysokość obrotu stanowi wartość produktu według ceny sprzedaży, pomniejszona o wartość produktu według ceny nabycia oraz o udzieloną prowizję i należne dodatnie różnice budżetowe.

3. Jeżeli obroty polegają na zbywaniu produktów rynkowych bezpośrednio konsumentowi, do opodatkowania przyjmuje się obrót pomniejszony o zrealizowaną marżę detaliczną.

4. Stawka podatkowa wynosi:

1) 10% dla spółdzielni położonych w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców, a dla pozostałych spółdzielni 20% - jeżeli obrót podlegający opodatkowaniu (ust. 2) nie przekracza 6%, przy usługach zaś - 5% wartości faktury wystawionej przez spółdzielnię,

2) 33% dla wszystkich spółdzielni - w razie niezachowania warunku określonego w pkt 1.

5. Wolny jest od podatku obrotowego obrót osiągnięty ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport, jeżeli nie przekracza 3% wartości faktury.";

10)
w § 26 dodaje się zdanie:

"Nadwyżka obrotów ponad 5% ogólnego obrotu podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek ustalonych w tabelach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.";

11)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Wolne są od podatku obrotowego obroty osiągnięte przez sklepy rzemieślniczych spółdzielni ze sprzedaży w stanie nie przerobionym produktów nabytych od jednostek gospodarki uspołecznionej, w tym również od innych rzemieślniczych spółdzielni.

2. Obroty osiągnięte ze sprzedaży w stanie nie przerobionym produktów nabytych od rzemieślników będących członkami spółdzielni i innych indywidualnych wytwórców podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w § 24 ust. 3.";

12)
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. Do rzemieślniczych spółdzielni nie stosuje się przepisu § 4 oraz podmiotowych ulg i zwolnień przewidzianych dla jednostek spółdzielczych w rozdziale 3, z wyjątkiem ulgi wymienionej w § 15.

2. Obroty spółdzielni osiągnięte z tytułu transakcji polegających na przyjmowaniu zleceń na wykonanie usług i powierzanie ich wykonania innym jednostkom, podlegają opodatkowaniu według zasad określonych w § 24 ust. 4 i 5, z tym że podstawę opodatkowania stanowi różnica między należnością wynikającą z faktury spółdzielni a należnością faktycznego wykonawcy usługi, zwiększoną o koszt materiałów pomocniczych stanowiących własność spółdzielni, a zużytych przy świadczeniu usługi. Koszt ten oblicza się według ceny detalicznej materiału pomocniczego, powiększonej o stawkę amortyzacyjną, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 3.

3. Obrót osiągnięty ze świadczenia usług nie wymienionych w ust. 2 oraz w tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, podlega opodatkowaniu w wysokości 5%.

4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do obrotów osiągniętych ze świadczenia usług na rzecz ludności i rolnictwa, jeżeli narzut pobierany przez spółdzielnię z powyższego tytułu nie przekracza 3%. Obroty powyższe zwalnia się od podatku obrotowego.

5. Obroty nie wymienione w niniejszym rozdziale podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami zawartymi w pozostałych rozdziałach zarządzenia.";

13)
w § 31:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przedsiębiorstw państwowych stosuje się również przepisy § 1 ust. 1 i 2, § 2-7, 21-24, 26, 27 pkt 1-5a i pkt 7-10, § 28, 74 i 75 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek (Monitor Polski z 1972 r., Nr 4, poz. 18 i z 1973 r. Nr 3, poz. 18).",

b)
w ust. 2 wyrazy "przepisu § 29" zastępuje się wyrazami "przepisów § 24 ust. 5 i § 29";
14)
w tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a)
poz. 59-66, 72 i 97 otrzymują brzmienie:
Poz.Nazwa produktuStawka podatkowa w % od obrotu bądź zwolnienie
123
"59.Garbowane skóry twarde i miękkie, produkty uboczne garbarni, garbniki, odpadki skór garbowanych oraz skóra wtórna:
1) owcze i jagnięce skóry odzieżowe
a) z licem naturalnym gładkim13
b) marszczone49
c) pozostałe45
2) owcze i jagnięce skory rękawicznicze:
a) z licem naturalnym gładkim22
b) marszczone49
c) zamszowe i welurowe45
d) pozostałe45
3) świńskie skóry galanteryjne - roślinne:
a) juchtowe4
b) dwoiny, skiwersy5
c) plastykowo-kazeinowe, z wyjątkiem potników5
d) potniki10
e) anilinowe10
f) naturalne (w tym również wkłady do hełmów), z

wyjątkiem juchtowych

12
4) nie wymienione w pkt 1 i 2wolne od podatku
60.Skóry futrzane wyprawione:
1) owiec i jagniąt, z wyjątkiem skór wymienionych w pkt 2

i 6

18
2) nutrii6
3) lisów rudych krajowych, kołonek, karakułów (krajowych

i importowanych), tchórzy, tchórzofretek lub fretek

2
4) królików:
a) białewolne od podatku
b) kolorowe4
5) norek, psów, łasic letnich krajowych, kóz i koźląt

krajowych

10
6) kun, piżmaków, szopów, kotów, zajęcy, kretów i cieląt23
7) lisów hodowlanych25
8) lisów korsaków lub mongolskich, łasic chińskich i

krajowych zimowych, suślików, koźląt chińskich i

mongolskich, chomików i wiewiórek

38
9) jagniąt "baghana", jagniąt "mierłuszek", kotów

mongolskich, świstaków i tarbagunów

48
10) nie wymienione w pkt 1-920
61.Skóry futrzane uszlachetnione:
1) owiec i jagniąt (z wyjątkiem karakułów, oraz jagniąt

"baghana" i "mierłuszek"):

a) welurowe i szlitowane20
b) uszlachetnione na polofix32
c) pozostałe18
2) nutriiwolne od podatku
3) lisów rudych krajowych, karakułów (krajowych i

importowanych) barwione, psów barwione i kołonek

barwione

2
4) kretów barwione, kotów barwione, kóz i koźląt

krajowych barwione

10
5) piżmaków barwione, suślików barwione, cieląt barwione,

lisów korsaków lub mongolskich barwione

23
6) królików:
a) długowłosewolne od podatku
b) strzyżone25
7) koźląt chińskich i mongolskich barwione, jagniąt

"baghana" gr. II barwione i jagniąt "mierłuszek"

barwione

38
8) jagniąt "baghana" gr. I barwione i świstaków

tarbaganów barwione

53
9) nie wymienione w pkt 1-830
62.Futra i kurtki futrzane oraz okrycia z włosem na zewnątrz:
A. Wszelkiego rodzaju dziecięcewolne od podatku
B. Ze skór:
1) królików długowłosych, naturalnych i barwionych5
2) królików strzyżonych15
3) owiec i jagniąt:
a) futra i kurtki (okrycia) z płatów skór owczych i

jagnięcych uszlachetnionych panofix

7
b) pozostałe futra (okrycia)20
c) pozostałe kurtki5
4) nutrii:
a) długowłosych naturalnych i barwionych15
b) strzyżonych i epilowanych5
5) łapek, łebków i ścinków karakułowych oraz płatów z

tych skór

25
6) wymienionych w pkt 5, z kołnierzem z norek lub lisów

hodowlanych

20
7) szlachetnych innych (np. karakułów, piżmaków, tchórzy,

tchórzofretek, lisów hodowlanych, norek)

10
8) pozostałych zwierząt łownych oraz zwierząt domowych:

kóz, koźląt, źrebaków, cielaków, psów i kotów

5
9) nie wymienionych w pkt 1-815
C. Z błamów wszelkiego rodzaju7
63.Okrycia ze skór futrzanych mizdrą na zewnątrz:
1) dziecięcewolne od podatku
2) kamizelki i serdaki męskie i damskiewolne od podatku
3) pozostałe5
64.Okrycia z podbiciem ze skór futrzanych:
1) owczych i jagnięcych:
a) okrycia dziecięcewolne od podatku
b) kamizelki i serdaki męskie i damskiewolne od podatku
c) kożuchy i kurtki kryte brezentem i tkaninami

bawełnianymi

5
d} płaszcze, pelisy oraz kożuchy i kurtki kryte innymi

tkaninami niż wymienione pod lit. c), w tym również

z elanobawełny

8
2) z odpadów skór owczych i jagnięcych:
a) kryte brezentem i tkaninami bawełnianymi20
b) kryte innymi tkaninami, w tym również elanobawełną25
3) nie wymienionych w pkt 15
4) z odpadów skór nie wymienionych w pkt 210
65.Nie wymienione w poz. 62-64 wyroby ze skór futrzanych włosem lub mizdrą na zewnątrz oraz kryte tkaninami:
1) ze skór owczych lub jagnięcych:
a) błamy, futrzaki, narzuty, szale i kołnierze15
b) nakrycia głowy i rękawiczkiwolne od podatku
c) nie wymienione pod lit. a) i b)5
2) z odpadów skór owczych i jagnięcych:
a) błamy, futrzaki i narzuty30
b) nie wymienione pod lit. a)15
3) ze skór nie wymienionych w pkt 1:
a) błamy, futrzaki i narzutywolne od podatku
b) nie wymienione pod lit. a)5
4) z odpadów ze skór nie wymienionych w pkt 210
66.Okrycia ze skór garbowanych:
1) ze skór świńskich10
2) z pozostałych skór:
a) kamizelki i serdaki10
b) nie wymienione w pkt a)25"
"72.Obuwie wyborowe i luksusowe5"
"97.Lustra12"
b)
dodaje się poz. 97a w brzmieniu:
123
"97aKryształy:
1) prasowane20
2) pozostałe33"
c)
poz. 104 otrzymuje brzmienie:
123
"104.1) Wyroby kamionkowe, stołowewolne od podatku
2) Fajans stołowy i galanteria fajansowa w klasie

dekoracji od 10 do 12

50
3) Wyroby z fajansu nie wymienione w pkt 2, wyroby z

majoliki, porcelany i porcelitu, wyroby zdobnicze i

galanteryjne wykonane z surowców mineralnych

3"
d)
poz. 117 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
123
"3) Wyroby z wikliny (w tym również wyroby, dla których

podstawowym surowcem jest wiklina)

wolne od podatku";
15)
w tabeli stawek, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia:
a)
poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Poz.UsługiStawka podatkowa w % od obrotu bądź zwolnienie
"1.1) z zakresu garbarstwa i uszlachetniania skór

futerkowych

24
2) kuśnierskie:
a) w razie użycia przy świadczeniu usług skór własnej

produkcji

stawki z poz. 61-66 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia
b) w razie użycia przy świadczeniu usług skór nabytych20
2.Szewskie, polegające na wytworzeniu na indywidualne zamówienia konsumenta obuwia miarowego, z wyjątkiem obuwia ortopedycznego3"
b)
skreśla się poz. 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do rozliczeń począwszy od dnia 1 stycznia 1973 r., z tym że:
1)
przepis § 1 pkt 12 ma zastosowanie do rozliczeń z tytułu podatku obrotowego za rok 1972, z uwzględnieniem stawek określonych w § 1 pkt 9,
2)
stawki podatkowe określone w poz. 59 pkt 1 i 2, poz. 60 pkt 1, poz. 61 pkt 1, poz. 62A i B pkt 3, poz. 63, poz. 64 pkt 1 i 2, poz. 65 pkt 1 i 2 tabeli stawek stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia mają zastosowanie do obrotów osiągniętych począwszy od dnia 12 czerwca 1972 r.