Monitor Polski

M.P.1970.4.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 stycznia 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.

Na podstawie § 12 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków (Monitor Polski Nr 4, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku (Monitor Polski z 1969 r. Nr 1, poz. 2 i z 1970 r. Nr 4, poz. 34) w zakresie ustalonym tym zarządzeniem;"

2) w tabeli stawek, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia, w części I poz. 1-3 otrzymują brzmienie:
123
1Wina:
1) gronowe (w tym również musujące i gazowane)51
2) musujące i gazowane, nie wymienione w pkt 148
3) nie wymienione w pkt 1 i 242
4) moszcze winne17
2Miody pitne:
1) wzmocnione53
2) pozostałe32
3Piwo:
1) lekkie i pełne (w tym również słodowe):
a) beczkowe50
b) w butelkach44
2) mocne (dubeltowe, krzepkie, porter itp.):
a) beczkowe61
b) w butelkach54
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1970 r., z tym że przepis § 1 pkt 2 obowiązuje od dnia 14 września 1969 r.