Monitor Polski

M.P.1964.29.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) oraz § 20 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1962 r. Nr 78, poz. 367 i z 1964 r. Nr 8, poz. 37) oraz art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy (Monitor Polski Nr 57, poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie ustalonym przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy zakłady usługowe mogą być również punktami przyjęć zamówień na usługi wykonywane w centralnym zakładzie spółdzielni macierzystej lub w innych przedsiębiorstwach uspołecznionych tej samej branży.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organ finansowy obniży wysokość ryczałtu:

1) do 50% w razie zatrudnienia w zakładach jednoosobowych osób, które ukończyły do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat, bądź osób, które utraciły zdolność zarobkowania w stopniu odpowiadającym co najmniej III grupie inwalidów,

2) do 25% na każdego zatrudnionego w zakładach dwuosobowych, odpowiadającego jednemu z warunków wymienionych w pkt 1,

3) do 10% na każdego zatrudnionego w zakładach zatrudniających ponad 2 osoby, odpowiadającego jednemu z warunków wymienionych w pkt 1.

Utratę zdolności zarobkowania z powodu inwalidztwa należy udowodnić orzeczeniem komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przy ustalaniu ryczałtu dla zakładów usługowych prowadzonych przez powiatowe spółdzielnie pracy usług wielobranżowych organ finansowy stosuje ulgę w wysokości 60% stawek zryczałtowanego podatku, określonych w załącznikach nr 2-23 do zarządzenia,";

2) w § 3 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) objęte obowiązującymi cennikami lub odpowiednimi przepisami w zakresie ustalania cen";

3) w § 4 ust. 1:
a) w pkt 1 na końcu zdania przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy "w zakładach jednoosobowych małżonka nie wlicza się do osób zatrudnionych",
b) w pkt 3 po kropce dodaje się zdanie:

"Zaopatrzenie zakładów usługowych w skórę może być dokonywane za zgodą zarządu spółdzielni po cenach zaopatrzeniowych.";

4) w § 4 ust. 3 pkt 2 wyrazy "pierwszego roku podatkowego" zastępuje się wyrazami "dwóch lat";
5) w § 6:
a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. W razie prowadzenia przez zakład usługowy działalności objętej różnymi tabelami stawek ryczałtu podatkowego - organ finansowy ustala ryczałt na podstawie tabeli przewidującej najwyższe stawki, przewidziane dla świadczonych przez zakład usług.",

b) dotychczasowe ust. 2, 3 i 4 otrzymują kolejną numerację 3, 4 i 5;
6) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W razie uzasadnionej nieobecności pracownika (pracowników), spowodowanej okolicznościami wymienionymi w ust. 4, trwającej nieprzerwanie co najmniej 15 dni, a nie powodującej przerwy w działalności zakładu - pobiera się za pełny okres nieobecności pracownika (pracowników) ryczałt w wysokości przewidzianej w tabelach dla liczby osób faktycznie pracujących w tym czasie; warunkiem zastosowania tego przepisu jest zgłoszenie przerwy i jej ustania przez spółdzielnię organowi finansowemu w terminie 7 dni od powstania powyższych okoliczności. Za podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu przyjmuje się 1/30 miesięcznej raty ryczałtu za każdy dzień.";

7) w załączniku nr 1:
a) w pkt 4 po wyrazie "Fryzjerstwo" skreśla się przecinek oraz dodaje wyrazy "i kosmetyka",
b) w pkt 18 po wyrazie "Murarstwo" po przecinku dodaje się wyrazy "tynkarstwo budowlane oraz wykonywanie nagrobków";
8) w załączniku nr 5 w tytule po wyrazie "Fryzjerstwo" oraz w kolumnie "Rodzaj usługi" po wyrazach "Fryzjerstwo damskie" dodaje się wyrazy "i kosmetyka";
9) w załączniku nr 13 w tytule wyrazy "naprawa rowerów i motocykli" w nawiasie zastępuje się wyrazami "naprawa samochodów, rowerów i motocykli" oraz dodaje uwagę w brzmieniu:

"Uwaga: W razie wykonywania przez zakład również napraw w zakresie blacharstwa karoseryjnego samochodów, organ finansowy może zwiększyć wysokość stawek ryczałtu podatkowego, określonych w załączniku nr 13 - do 20%.";

10) w załączniku nr 16 w tytule po wyrazie "hafciarstwo" w nawiasie skreśla się litery "itp." i dodaje wyrazy "maglowanie, pisanie podań, czyszczenie obuwia";
11) w załączniku nr 19 w tytule po wyrazach "Murarstwo - tynkarstwo budowlane" dodaje się wyrazy "oraz wykonywanie nagrobków".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.