Monitor Polski

M.P.1963.71.353

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1963 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 21 września 1957 r. w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych (Monitor Polski Nr 80, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W obrębie pełnej pomocniczej służby telegraficznej (§ 4) tak w ruchu krajowym, jak i zagranicznym dozwolone są następujące płatne wskazówki służbowe: =PILNY= (pilny telegram), =RPx= (odpowiedź zapłacona x zł), =TC= (telegram sprawdzony), =PC= (zawiadomienie telegraficzne o doręczeniu), =TMx= (telegram o x adresach do tej samej miejscowości), =CTA= (podać wszystkie adresy, telegram stosowany łącznie z TMx =), =XP= (doręczenie telegramu przez umyślnego posłańca na koszt nadawcy).";

2) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Należności za doręczenie telegramu przez umyślnego posłańca na koszt nadawcy (=XP=), za odpowiedź opłaconą (=RPx=), za odpisy telegramów o kilku adresach (=TMx=) i za zawiadomienie o doręczeniu telegramu (=PC=) przypadają w całości temu zarządowi, którego organ doręczył telegram. Należności za sprawdzenie telegramu (=TC=) nie rozlicza się."