Zm.: zarządzenie w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi.

Monitor Polski

M.P.1964.69.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 września 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 oraz z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i Nr 51, poz. 364), § 10 ust. 2 uchwały nr 1022 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów i surowców budowlanych (Monitor Polski 1956 r. Nr 4, poz. 29) oraz § 6 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski z 1957 r. Nr 28, poz. 189 i z 1958 r. Nr 59, poz. 331) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1961 r. w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi (Monitor Polski z 1962 r. Nr 9, poz. 30 i z 1963 r. Nr 10, poz. 53) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 12. 1. Kredyt inwestycyjny może być udzielony po dokonaniu przez spółdzielnię obowiązujących odpisów:

1) na amortyzację środków trwałych,

2) na fundusz zasobowy.

2. Środki pochodzące z odpisów, o których mowa w ust. 1, pozostające po uregulowaniu zobowiązań inwestycyjnych, spółdzielnie powinny przeznaczać na częściowe pokrycie kosztów planowanych inwestycji."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.