§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1968.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 61, poz. 324 i z 1967 r. Nr 5, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1 i 2, obliczają roczną sumę oprocentowania od stanu środków trwałych, stanowiącego podstawę oprocentowania na dzień 1 stycznia danego roku, przy zastosowaniu właściwej dla przedsiębiorstwa stawki oprocentowania. Ze stanu tego wyłącza się pochodzące z inwestycji przedsiębiorstw środki trwałe, wprowadzone w ubiegłym roku do eksploatacji.";

2)
w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a)
pod lp. 1 w rubryce 2 wyrazy "Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego" oznacza się lit. a) oraz dodaje się w rubrykach 2 i 3 lit. b) w brzmieniu:

"b) Zjednoczenie Przemysłu Betonów 2,5%",

b)
pod lp. 4 skreśla się lit. b) wraz z treścią oraz oznaczenie lit. a),
c)
pod lp. 7 dodaje się w rubryce 2 i 3 lit. c) w brzmieniu "c) Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ (wszystkie podległe przedsiębiorstwa) 2,5%",
d)
treść odsyłacza lp. 8 otrzymuje brzmienie "Przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu, z wyjątkiem przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Wytwórni Surowic i Szczepionek oraz Wytwórni Środków Sanitarno-Chemicznych w Gdańsku";
3)
w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a)
pod lp. 5 skreśla się lit. b) i c) wraz z treścią, a lit. d), e) i f) otrzymują oznaczenie lit. b), c) i d),
b)
pod lp. 10 skreśla się lit. a) i b) wraz z treścią oraz oznaczenie lit. c).