Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Monitor Polski

M.P.1991.34.254

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 24 września 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Na podstawie art. 4 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 8, poz. 27) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą (Monitor Polski Nr 41, poz. 332), kwotę "300.000 zł" zastępuje się kwotą "10.000.000 zł."
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.