Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wpis do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Monitor Polski

M.P.1994.68.605

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wpis do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (Monitor Polski Nr 21, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1:
w pkt 1:
pod literą a) wyrazy "80 mln zł" zastępuje się wyrazami "8 tys. zł",
pod literą b) wyrazy "50 mln zł" zastępuje się wyrazami "5 tys. zł",
w pkt 2:
pod literą a) wyrazy "50 mln zł" zastępuje się wyrazami "5 tys. zł",
pod literą b) wyrazy "30 mln zł" zastępuje się wyrazami "3 tys. zł",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "40 mln zł" zastępuje się wyrazami "4 tys. zł",
w pkt 2 wyrazy "20 mln zł" zastępuje się wyrazami "2 tys. zł",
2)
w § 2 wyrazy "15 mln zł" oraz wyrazy "7,5 mln zł" zastępuje się wyrazami "1,5 tys. zł" i "750 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.