§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.4.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1988 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 264 i z 1986 r. Nr 35, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wynoszą:

1) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 1.050 zł kwartalnie,

2) za używanie odbiornika radiofonicznego - 150 zł kwartalnie,

3) jednorazowa opłata rejestracyjna w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30 zł,

4) jednorazowa opłata rejestracyjna w przypadku odbiornika radiofonicznego - 10 zł.",

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Opłaty określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 uiszcza się kwartalnie do 15 dnia trzeciego miesiąca kwartału."