Zm.: zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

Monitor Polski

M.P.1982.30.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 grudnia 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 136 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, poz. 140, z 1975 r. Nr 29, poz. 155 i z 1976 r. Nr 20, poz. 128) oraz art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122) zarządza się, co następuje:
W § 3 w ust. 4 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 lutego 1980 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów (Monitor Polski Nr 7, poz. 32 i Nr 9, poz. 40) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) inwalidów wojennych i wojskowych, inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz kombatantów inwalidów - niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu samochodowego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.