Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1965.53.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 30 sierpnia 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:
W taryfie opłat za czynności urzędów probierczych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 22, poz. 117), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 lit. c) opłatę zł 0,10 zastępuje się opłatą zł 0,20;
2)
w § 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za badanie i cechowanie kopert zegarkowych w stanie surowym - opłaty według stawek określonych w § 1 pkt 1-3",

b)
zdanie końcowe "Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio" skreśla się;
3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Za czynności określone w §§ 1, 3 i 6 taryfy, dokonywane w oddziale urzędu probierczego, pobiera się następujące opłaty dodatkowe:

1) od przedmiotów zgłaszanych przez posiadaczy wyrobów nie będących wytwórcami wyrobów z metali szlachetnych:

a) od każdego przedmiotu ze złota, platyny lub palladu zł 5,00,

b) od każdego przedmiotu ze srebra zł 2,00,

2) od przedmiotów zgłaszanych przez nie uspołecznione zakłady wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych:

a) od każdego przedmiotu ze złota, platyny lub palladu zgłaszanego

- w partiach w ilości do 25 sztuk zł 5,00,

- w partiach w ilości powyżej 25 do 100 sztuk włącznie - zł 125 i po zł 0,20 za każdy przedmiot ponad 25 sztuk;

- w partiach w ilości powyżej 100 sztuk - zł 140 i po zł 0,10 za każdy przedmiot ponad 100 sztuk,

b) od każdego przedmiotu ze srebra zgłaszanego

- w partiach w ilości do 50 sztuk zł 2,00,

- w partiach w ilości powyżej 50 sztuk - zł 100 i po zł 0,20 za każdy przedmiot ponad 50 sztuk.

2. Nie pobiera się opłat wymienionych w ust. 1 pkt 2 od wyrobów z metali szlachetnych zgłaszanych do badania i ocechowania przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu oraz ich członków, wytwarzających zgłoszone wyroby na zlecenie tych spółdzielni."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.