Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.

Monitor Polski

M.P.1980.30.167

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 grudnia 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.

Na podstawie art. 17 ust. 2 dekretu z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz. U. z 1974 r. Nr 50, poz. 321 i z 1975 r. Nr 20, poz. 106) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1975 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania (Monitor Polski Nr 29, poz. 180), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "500 zł", a wyrazy "500 zł" wyrazami "900 zł";
2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za mieszkanie, o którym mowa w § 1, uważa się mieszkanie położone w miejscowości, z której czas dojazdu według rozkładu jazdy publicznymi środkami lokomocji do miejscowości będącej siedzibą zakładu pracy nie przekracza godziny w jedną stronę łącznie z przesiadkami.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 3 wyrazy "w miejscu pełnienia służby" zastępuje się wyrazami "w miejscowości, w której pełni służbę",
b)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) mieszka w mieszkaniu (domu) rodziców (teściów) w miejscowości, w której pełni służbę,";

4)
§ 8 skreśla się.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.