§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.

Monitor Polski

M.P.1986.9.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1986 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1986 r.