Monitor Polski

M.P.1967.44.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 27 czerwca 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) oraz w związku z art. 140 § 1 pkt 1 i art. 142 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 21, poz. 123 i z 1963 r. Nr 28, poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych (Monitor Polski Nr 30, poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pkt 4;
2) w pkt 13 skreśla się wyrazy "oprócz powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.