§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1988.32.296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę (Monitor Polski Nr 43, poz. 216) w § 7 wyrazy "chyba że zachodzi wątpliwość co do legalności ich przywozu; w przypadku takim zgłaszający powinien udowodnić legalność przywozu" skreśla się.