Zm.: zarządzenie w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1962.82.386

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1962 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 75 i Nr 17, poz. 108) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej (Monitor Polski Nr 35, poz. 174) uzupełnia się pkt 3 przez dodanie po wyrazie "nauczycielskich," wyrazów "kulturalno-oświatowych i bibliotekarskich".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.