Zm.: zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Monitor Polski

M.P.1971.25.159

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Na podstawie art. 35 i 66 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436) oraz art. 9 ust. 3 i art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin (Monitor Polski z 1960 r. Nr 34, poz. 169, z 1962 r. Nr 87, poz. 410 oraz z 1968 r. Nr 49, poz. 342) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli nr 7 po wyrazach "od dnia 1 lipca 1968 r." dodaje się wyrazy "do dnia 31 grudnia 1969 r.",
2)
wprowadza się tabelę nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1970 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 8

stawek miesięcznych równowartości świadczeń zaopatrzenia mundurowego, obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 1970 r.
Lp.StopieńSuma zł
1.Funkcjonariusze młodsi - mężczyźni355,-
2.Funkcjonariusze starsi - mężczyźni

od podinspektora do starszego inspektora włącznie

424,-
3.Funkcjonariusze starsi - mężczyźni

od podkomisarza do komisarza włącznie

549,-
4.Funkcjonariusze starsi - mężczyźni

starsi komisarze

590,-
5.Funkcjonariusze młodsi - kobiety384,-
6.Funkcjonariusze starsi - kobiety

od podinspektora do starszego inspektora włącznie

412,-
7.Funkcjonariusze starsi - kobiety

od podkomisarza do komisarza włącznie

525,-
8.Funkcjonariusze starsi - kobiety

starsi komisarze

566,-