Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez... - M.P.1968.49.344 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Monitor Polski

M.P.1968.49.344

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 7 listopada 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114), art. 69 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1965 r. Nr 17, poz. 119), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225 i z 1967 r. Nr 28, poz. 132) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych (Monitor Polski z 1962 r. Nr 13, poz. 55, Nr 42, poz. 198 i Nr 69, poz. 323, z 1963 r. Nr 11, poz. 61, z 1966 r. Nr 29, poz. 156 oraz z 1967 r. Nr 36, poz. 172 i Nr 51, poz. 260) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) pracy w charakterze konsultanta naukowego lub kierownika tematu badawczego, podjętej w trybie określonym przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytucji państwowej lub jednostce gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy o pracę w rozmiarze nie przekraczającym połowy etatu z wynagrodzeniem nie wyższym niż 2.100 zł miesięcznie".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1968 r.