Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Monitor Polski

M.P.1962.69.323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1962 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 20 sierpnia 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Na podstawie art. 105 i 132 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 10, poz. 64), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225) w porozumieniu z Ministrami: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych (Monitor Polski Nr 13, poz. 55 i Nr 42, poz. 198) dodaje się pkt 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"3) prac w zakresie dokumentacji budowlanej w zespołach orzekających przy biurach projektów lub prezydiach rad narodowych, pod warunkiem że:

a) wynagrodzenie za te prace łącznie z wynagrodzeniem za prace wykonywane w gospodarstwach pomocniczych lub prace opłacane ze środków specjalnych szkoły wyższej lub placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie przekracza 70% uposażenia zasadniczego w stosunku rocznym,

b) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywania innych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych,

4) prac związanych z opracowywaniem, oceną lub realizacją projektów racjonalizatorskich w zakresie postępu technicznego i formy estetycznej, popularyzacją wynalazczości oraz wykonywania konsultacji naukowych, ekspertyz i doradztwa naukowego w tym zakresie - płatnych z bezosobowego funduszu płac, jeżeli suma wynagrodzeń nie przekracza 10.000 zł w stosunku rocznym,

5) prac naukowo-badawczych oraz konsultacji w zakresie służby zdrowia w uzdrowiskach, pod warunkiem że:

a) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywania innych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych,

b) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w gospodarstwach pomocniczych lub prac opłacanych ze środków specjalnych szkoły wyższej lub placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk - na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1962 r.