Monitor Polski

M.P.1998.46.655

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 1998 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych (Monitor Polski Nr 64, poz. 592) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PLACÓWEK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ WYMIANA STARYCH ZŁOTYCH

1. Oddział Okręgowy w Białymstoku

2 Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

3. Oddział Okręgowy w Gdańsku

4. Oddział Okręgowy w Katowicach

5. Oddział Okręgowy w Krakowie

6. Oddział Okręgowy w Lublinie

7. Oddział Okręgowy w Łodzi

8. Oddział Okręgowy w Olsztynie

9. Oddział Okręgowy w Poznaniu

10. Oddział Okręgowy w Rzeszowie

11. Oddział Okręgowy w Szczecinie

12. Oddział Okręgowy w Warszawie

13. Oddział Okręgowy we Wrocławiu.