Monitor Polski

M.P.1967.28.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 3 maja 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski Nr 58, poz. 282), pod lp. 26 lit. a) w kolumnie 3 wyrazy "3 lata" zastępuje się wyrazami "jeden raz po wyprodukowaniu i zainstalowaniu w pojeździe oraz po każdorazowej naprawie".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.