§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1997.5.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1997 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 169 i Nr 49, poz. 408) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w odniesieniu do banków prowadzących działalność maklerską wyłącznie w zakresie przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania lub prowadzących działalność w zakresie przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania poza wydzieloną organizacyjnie i finansowo działalnością maklerską - fundusze własne banków określone ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703),";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Środki własne podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie powinny wynosić nie mniej niż:

1) 2.000.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie:

a) oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie,

b) nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywania papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek celem dalszej odsprzedaży,

d) zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

e) przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

2) 170.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zawodowym doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

3) 170.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie przyjmowania zleceń nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych bez prawa prowadzenia rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych,

4) 1.500.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych i zawodowym doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

5) 3.000.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności wymienionej w pkt 1 oraz zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego.";

3)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Bank, o którym mowa w § 2 pkt 6a, zobowiązany jest posiadać środki własne w wysokości nie mniejszej niż 50.000.000 zł.";

4)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kapitał netto podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, określony w ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia, powinien wynosić nie mniej niż:

1) 150.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 1, 4, 5,

2) 20.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 2,

3) 50.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 3.";

5)
w § 5 w ust. 3 po wyrazach "§ 4" dodaje się przecinek oraz wyrazy "6, 6a";
6)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Dla potrzeb ustalenia dopuszczalnej wielkości stopy zabezpieczenia oraz maksymalnego poziomu zaangażowania za początek okresu prowadzenia działalności maklerskiej uważa się:

1) w przypadku podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, powstałego w wyniku wydzielenia działalności maklerskiej przez bank - termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez ten bank,

2) w przypadku podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie - termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez podmiot łączący się, posiadający w chwili łączenia największy z łączących się podmiotów kapitał własny.";

7)
w § 6 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "za dzień poprzedni" zastępuje się wyrazami "według stanu na dzień poprzedni.";
8)
po § 6 dodaje się § 6a i 6b w brzmieniu:

"§ 6a. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zobowiązany jest do wyliczenia, raz w miesiącu według stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca, stopy bezpieczeństwa, będącej stosunkiem kapitału (funduszu) własnego do kwoty stanowiącej sumę nie pokrytej straty z lat ubiegłych i straty z bieżącej działalności; tak obliczona stopa bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż 1,1.

§ 6b. Zasady wyceny instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 lit. c) załącznika nr 1 do zarządzenia, oraz instrumentów finansowych klientów określają odrębne przepisy.";

9)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wysokość środków własnych podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie nie może stanowić mniej niż jedna trzecia wartości zaciągniętych przez ten podmiot kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń oraz wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych. Przepis ten nie dotyczy banków prowadzących działalność maklerską.";

10)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Do banków, w związku z prowadzoną przez nie działalnością, o której mowa w § 2 pkt 6a, nie stosuje się przepisów § 3, 4-6, 6a i 7.";

11)
załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.