Zm.: zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Monitor Polski

M.P.1992.16.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 maja 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173, z 1991 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45, poz. 319 oraz z 1992 r. Nr 10, poz. 69) w § 1 w pkt 3:
1)
lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.",

2)
po lit. k) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l) w brzmieniu:

"l) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.