Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.

Monitor Polski

M.P.1972.15.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lutego 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.

Na podstawie § 2 ust. 3 oraz § 25 uchwały nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych (Monitor Polski Nr 96, poz. 406) zarządza się, co następuje:
W § 3 ust. 2 zarządzenia nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych (Monitor Polski z 1962 r. Nr 57, poz. 270 i z 1972 r. Nr 13, poz. 90) skreśla się wyrazy "za zgodą Prezesa Rady Ministrów".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.