Monitor Polski

M.P.1969.27.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 9 czerwca 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży owoców i warzyw.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109), § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 145) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców (Monitor Polski Nr 19, poz. 93) wprowadza się następuje zmiany:
1) dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Strony mogą ustalić w umowie, że za określone wady jakościowe w dostarczonym towarze stosowane będzie procentowe potrącenie z należności (mniejwartość), przy czym takie postanowienie nie zwalnia od kary umownej za nienależyte wykonanie umowy.";

2) w § 24:
a) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 3 i 4 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli zastrzeżenia kupującego do jakości dostarczonego towaru obejmują tylko wady, co do których strony ustaliły stosowanie przy rozliczeniu dostaw procentowych potrąceń z należności (mniejwartość), to w razie nieuzgodnienia wysokości potrącenia podstawą rozliczenia jest orzeczenie wydane przez organ uprawniony do przeprowadzania ekspertyz jakościowych.",

b) w ust. 4 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy strony ustaliły, że za stwierdzone wady stosowane będzie procentowe potrącenie z należności (mniejwartość).";

3) w § 28 pkt 1 dotychczasowe przepisy oznaczone lit. d) do h) oznacza się odpowiednio lit. e) do i) oraz dodaje się przepis d) w brzmieniu:

"d) 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, jeżeli strony ustaliły, że za stwierdzone wady stosowane będzie procentowe potrącenie z należności (mniejwartość)."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.