Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1970.31.256

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 16 września 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 27, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
w ust. 1 wyrazy "nie później niż na 60 dni" zastępuje się wyrazami "nie później niż na 45 dni",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na terminy wyprzedzeń nie można się powoływać, jeżeli zamówienie dotyczy towarów przeznaczonych na zaopatrywanie produkcji eksportowej, na cele związane z usunięciem skutków awarii lub cele naukowo-badawcze, a także w razie drobnej sprzedaży detalicznej.";

2)
w § 10 wyrazy "terminy te wynoszą 60 dni" zastępuje się wyrazami "terminy te wynoszą 45 dni".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.