Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 1 kwietnia 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109 oraz z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1968 r. Nr 1, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie "w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów oraz drobiu i jego przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej";
2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży jaj i ich przetworów oraz drobiu i jego przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.";

3)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w warunkach wymienionych w § 1 jest mowa o towarze, należy przez to rozumieć jaja w skorupach i ich przetwory oraz drób bity i jego przetwory."

W załączniku do zarządzenia wymienionego w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie "Ogólne warunki umów sprzedaży jaj i ich przetworów oraz drobiu i jego przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej";
2)
w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) towar miał być odebrany w miejscu wskazanym przez sprzedawcę i określonym w umowie, gdy sprzedawca przygotował towar do odbioru w terminie ustalonym w umowie,";

3)
w § 7 wyrazy "jednostek ładunkowych" zastępuje się wyrazami "jednostek opakunkowych";
4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Odbiór towaru, stwierdzony pisemnym pokwitowaniem, następuje:

1) jeżeli towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika:

a) ilościowy - w dniu dostarczenia towaru,

b) jakościowy: jaj, drobiu świeżo bitego i przetworów nie mrożonych, z wyjątkiem konserw - w dniu ich dostarczenia, a przetworów jajczarskich, drobiu mrożonego i przetworów mrożonych oraz konserw - w ciągu 48 godzin od chwili odbioru przesyłki;

2) jeżeli wydanie towaru następuje w miejscu wskazanym przez sprzedawcę i określonym w umowie:

a) ilościowy i jakościowy: jaj, drobiu świeżo bitego i przetworów nie mrożonych, z wyjątkiem konserw - w chwili ich odbioru,

b) ilościowy: przetworów jajczarskich, drobiu mrożonego i przetworów mrożonych oraz konserw - w chwili ich odbioru, a jakościowy - w ciągu 48 godzin od chwili odbioru;

3) jeżeli towar dostarczany jest do punktu odbioru kupującego:

a) ilościowy - w punkcie odbioru kupującego w czasie odbioru towaru,

b) jakościowy - w miejscu wskazanym przez sprzedawcę i określonym w umowie, a w razie niedokonania odbioru jakościowego w tym miejscu - w punkcie odbioru kupującego w czasie odbioru towaru; jeżeli odbiór jakościowy dokonany został w miejscu wskazanym przez sprzedawcę i określonym w umowie, kupujący obowiązany jest po otrzymaniu towaru sprawdzić go co do wad powstałych po dokonaniu odbioru jakościowego.";

5)
w § 11:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "na odwrocie dokumentu, o którym mowa w § 10",
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sprzedawca powinien zadysponować zakwestionowanym towarem:

1) drobiem świeżo bitym i przetworami niemrożonymi, z wyjątkiem konserw - nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia odbioru towaru,

2) jajami w skorupach i przetworami jajczarskimi oraz drobiem mrożonym i przetworami drobiarskimi mrożonymi, jak też konserwami - nie później niż w ciągu 72 godzin od zakończenia odbioru towaru.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W razie rozbieżności stanowisk kupującego i sprzedawcy co do oceny jakości strony ustalają faktyczną jakość towarów:

1) jaj w skorupach i przetworach jajczarskich - komisyjnie,

2) drobiu świeżo bitego i mrożonego, przetworów drobiarskich i konserw - na podstawie orzeczenia właściwego rzeczoznawcy.",

d)
dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. Bombaż konserw z wysortu eksportowego i rotacji w wysokości do 2% w każdym asortymencie i z bieżącej produkcji w wysokości do 0,5% w każdym asortymencie, ujawniony po dokonaniu odbioru jakościowego, nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniem z tytułu wad towaru.",

e)
dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 8,
f)
dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Jeżeli w wyniku odbioru jakościowego stwierdzone zostały wady towaru, sprzedawca obowiązany jest do:

1) niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli jest to możliwe,

2) sprzedaży towaru po obniżonej cenie w trybie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami, jeżeli usunięcie wad jest technicznie niemożliwe, a towar nadaje się do spożycia,

3) skierowania towaru do utylizacji albo jego zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeżeli towar nie nadaje się do spożycia.

10. Kupujący traci roszczenie z tytułu wad ukrytych towaru, jeżeli nie zgłosił reklamacji w okresie trwania przydatności towaru do spożycia, określonym w normie przedmiotowej. Sprzedawca obowiązany jest uwzględnić reklamacje z tytułu wad ukrytych, zgłoszone w okresie trwania przydatności towaru do spożycia, jeżeli kupujący przechowywał towar w pomieszczeniach magazynowych w sposób i w warunkach określonych w odpowiednich normach, a wada towaru jest następstwem okoliczności, za które kupujący nie ponosi odpowiedzialności.";

6)
w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Opakowaniami sprzedawanymi fakturowanymi są:

1) skrzynie drewniane do jaj, drobiu i konserw oraz pudła tekturowe do jaj i drobiu,

2) pojemniki metalowe, w tym blaszane do drobiu i z drutu do jaj oraz z innych tworzyw,

3) opakowania bezpośrednie do jaj (wytłaczanki, kratki i przekładki tekturowe).

2. Opakowania nie wymienione w ust. 1 są opakowaniami sprzedawanymi nie fakturowanymi.";

7)
w § 13 ust. 1 w zdaniu drugim dodaje się na końcu wyrazy "w ramach dostaw bezpośrednich do detalu i gastronomii";
8)
w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 100 zł za każdy nie odprzedany w terminie pojemnik metalowy, 30 zł za każdą nie odprzedaną w terminie skrzynię drewnianą oraz 10 zł za każde nie odprzedane w terminie pudło tekturowe.";

9)
dodaje się § 20 w brzmieniu:

"§ 20. Kar umownych nie stosuje się:

1) jeżeli towar pochodzący z importu oraz towar wyprodukowany na eksport nie odpowiada normom krajowym, ale spełnia odpowiednie wymagania przewidziane w § 4 ogólnych warunków umów sprzedaży towarów przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 lutego 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 12, poz. 64), a ponadto - w odniesieniu do towaru z importu - odpowiada wytycznym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 października 1968 r. w sprawie zgodności towarów pochodzących z importu z wymaganiami Polskich Norm i norm branżowych (Monitor Polski Nr 46, poz. 325);

2) jeżeli odchylenia ilościowe w odniesieniu do towaru, jego rodzajów i asortymentów nie przekraczają 10% ilości przewidzianych w zamówieniach."

1.
Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się do zobowiązań wynikłych z umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.