Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1986.2.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ
z dnia 24 grudnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 12 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31, poz. 114, z 1982 r. Nr 19, poz. 161, z 1983 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 7, poz. 44 oraz z 1985 r. Nr 7, poz. 53) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 13, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. W zakresie nie uregulowanym zarządzeniem do umów o świadczenie usług magazynowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące umów składu lub przechowania.",

2)
dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. 1. Strony mogą swobodnie kształtować warunki umów o świadczenie usług magazynowych, z wyjątkiem praw i obowiązków uregulowanych w Kodeksie cywilnym i zarządzeniu w sposób bezwzględnie obowiązujący.

2. Postanowienia umowne sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego i zarządzenia są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy zarządzenia.",

3)
dotychczasowy § 2 oznacza się jako § 4.
W załączniku do zarządzenia powołanego w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 skreśla się wyrazy "również inne",
2)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Usługodawca świadczy usługi magazynowe na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów, jeżeli jest powołany do świadczenia tego rodzaju usług i dysponuje wolną powierzchnią magazynową.",

b)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Usługodawcą świadczącym usługi magazynowe może być również jednostka gospodarki uspołecznionej nie powołana do świadczenia tego rodzaju usług.",

c)
dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 3 i 4,
3)
w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Usługodawca wydaje towary na zlecenie usługobiorcy, wystawiając dowód wydania towaru.",

4)
w § 15 wyrazy "w ciągu 5 dni" zastępuje się wyrazami "w ciągu 7 dni",
5)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Strony mogą w umowie ustanowić odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez zapłatę kary umownej w przypadkach i w wysokości określonych w umowie albo na zasadach określonych zarządzeniem.",

6)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli jedna ze stron odstąpiła od umowy bez powiadomienia drugiej strony w terminie jednego miesiąca, licząc od ustalonej daty przekazania towaru, a w umowie nie określono wysokości odszkodowania, zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości towarów, od których przechowania - składowania odstąpiono.",

b)
w ust. 2 wyrazy "jest obowiązany zapłacić" zastępuje się wyrazem "zapłaci",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Usługodawca zapłaci usługobiorcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wysyłce faktury (dowodów składowych) przyjęcia lub wydania towarów, nie więcej jednak niż 2.500 zł.",

d)
w ust. 4 wyrazy "jest obowiązany zapłacić" zastępuje się wyrazem "zapłaci",
e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Usługobiorca zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wysyłce specyfikacji i potwierdzenia uzgodnień.",

f)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Usługobiorca zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości 2.500 zł za niezawiadomienie o każdej wysyłce towarów.",

7)
użyty w załączniku wielokrotnie wyraz "waga" zastępuje się w odpowiednich przypadkach wyrazem "masa".
1.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1986 r.