Zm.: zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

Monitor Polski

M.P.1995.58.642

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 października 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (Monitor Polski Nr 69, poz. 617) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
w pkt 1:
w lit. a) dodaje się pozycje oznaczone lp. 9-11 w brzmieniu:
1234
"9Koniecznadrogoweosobowy,

mały ruch graniczny I kategorii

10Korbielówdrogoweosobowy, towarowy (pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t),

mały ruch graniczny I kategorii

11Zwardoń-Mytodrogoweosobowy, towarowy (pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t),

mały ruch graniczny I kategorii",

w lit. b) w pozycji oznaczonej lp. 5 w rubryce 4 po wyrazie "towarowy" dodaje się wyrazy "osobowy, mały ruch graniczny I kategorii",
w lit. b) w pozycjach oznaczonych lp. 10 i 22 w rubryce 4 skreśla się wyrazy "dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej",
w lit. b) dodaje się pozycje oznaczone lp. 26-28 w brzmieniu:
1234
"26Jasnowicedrogoweosobowy,

mały ruch graniczny I kategorii

27Konradówdrogoweosobowy, towarowy (pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t),

mały ruch graniczny I kategorii

28Leszna Górnadrogoweosobowy,

mały ruch graniczny I kategorii",

b)
w pkt 2 w lit. b) skreśla się pozycje oznaczone lp. 10 i 14, a pozycje oznaczone lp. 11-26 otrzymują odpowiednie oznaczenie lp. 10-24,
2)
w § 2 w ust. 2:
a)
w pozycji oznaczonej lp. 5 w rubryce 4 po wyrazie "osobowy" skreśla się wyrazy:

"(pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 tony)",

b)
dodaje się pozycje oznaczone lp. 28-30 w brzmieniu:
1234
"28Jędrzychowicedrogowetowarowy
29Krzewina Zgorzeleckadrogoweosobowy (dla pieszych i rowerów bez silników),

mały ruch graniczny

30Przewózdrogoweosobowy (z wyłączeniem autobusów),

mały ruch graniczny",

3)
w § 2 w ust. 3:
a)
w pkt 1:
w lit. a) dodaje się pozycje oznaczone lp. 5 i 6 w brzmieniu:
1234
"5Gołdapdrogoweosobowy (dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, z wyłączeniem autobusów),

uproszczony ruch graniczny

6Gronowodrogoweosobowy (dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej),

uproszczony ruch graniczny",

w lit. b) w pozycji oznaczonej lp. 1 w rubryce 4 po wyrazie "osobowy" skreśla się wyrazy:

"(dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych oraz osób zatrudnionych w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych w Republice Litewskiej i litewskich w Rzeczypospolitej Polskiej)",

w lit. b) w pozycji oznaczonej lp. 2 w rubryce 4 po wyrazie "towarowy" dodaje się wyrazy:

"(do 3,5 t), z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych i toksycznych oraz towarów wymagających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej",

w lit. b) w pozycji oznaczonej lp. 3 w rubryce 4 po wyrazie "osobowy" dodaje się wyraz "towarowy",
w lit. c) dodaje się pozycję oznaczoną lp. 11 w brzmieniu:
1234
"11Sławatyczedrogoweosobowy (z wyłączeniem autobusów),

uproszczony ruch graniczny",

w lit. d) w pozycji oznaczonej lp. 5 w rubryce 4 po wyrazie "osobowy" skreśla się wyrazy "(dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy)",
w lit. d) dodaje się pozycje oznaczone lp. 8-10 w brzmieniu:
1234
"8Werchratakolejowetowarowy
9Zosindrogoweosobowy
10Hrebennekolejoweosobowy",
b)
w pkt 2:
w lit. a) skreśla się pozycje oznaczone lp. 2 i 3,
w lit. b) skreśla się pozycję oznaczoną lp. 4,
w lit. c) skreśla się pozycję oznaczoną lp. 5,
4)
w § 2 w ust. 4:
a)
w pozycji oznaczonej lp. 7 w rubryce 4 po wyrazie "towarowy" skreśla się wyrazy "(tylko dla rybołówstwa polskiego i przeładunków produktów naftowych)",
b)
dodaje się pozycję oznaczoną lp. 17 w brzmieniu:
1234
"17Elblągmorskieosobowy, towarowy",
5)
w § 2 w ust. 5:
a)
w pozycji oznaczonej lp. 2 w rubryce 4 po wyrazie "osobowy" dodaje się wyraz "towarowy",
b)
dodaje się pozycję oznaczoną lp. 8 w brzmieniu:
1234
"8Szczecin-Goleniówlotniczeosobowy, towarowy",
6)
w § 3 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "drogowe przejście graniczne Gronowo otwarte jest w godzinach 8.00-20.00, drogowe przejście graniczne Gołdap otwarte jest w godzinach 7.00-19.00".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.