Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1971.39.255

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lipca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Na podstawie § 10 pkt 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 1970 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor Polski Nr 9, poz. 78 i Nr 26, poz. 217) poz. 6 otrzymuje brzmienie:
Poz.WyszczególnienieStopa procentowa
"6.Kredyty na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty domów mieszkalnych, udzielane na podstawie przepisów uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 140 i z 1966 r. Nr 28, poz. 146), przepisów uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie niektórych uprawnień nauczycieli wstępujących do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo budujących domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych na terenie wszystkich wsi oraz na terenie osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 14, poz. 88) oraz dla nauczycieli korzystających z ulg na podstawie uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie ulg w spłacie kredytów zaciągniętych przez nauczycieli w latach 1956-1967 na budowę domów (mieszkań) na terenie wsi oraz osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 43, poz. 298)1%"
Powszechna Kasa Oszczędności zmniejszy do wysokości 1% oprocentowanie pożyczek udzielonych osobom fizycznym na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 140 i z 1966 r. Nr 28, poz. 146) w okresie od dnia 14 sierpnia 1970 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor Polski Nr 26, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.