Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1970.26.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej i osobom fizycznym.

Na podstawie § 10 pkt 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 1970 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor Polski Nr 9, poz. 78) poz. 6 otrzymuje brzmienie:
Poz.WyszczególnienieStopa procentowa
"6.Kredyty dla nauczycieli na budownictwo mieszkaniowe, udzielane na podstawie przepisów uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie niektórych uprawnień nauczycieli wstępujących do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo budujących domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych na terenie wszystkich wsi oraz na terenie osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 14, poz. 88) oraz dla nauczycieli korzystających z ulg na podstawie uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie ulg w spłacie kredytów zaciągniętych przez nauczycieli w latach 1956–1967 na budowę domów (mieszkań) na terenie wsi oraz osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 43, poz. 298).1%"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.