Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej... - M.P.1980.31.177 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1980.31.177

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 2 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (Monitor Polski z 1976 r. Nr 18, poz. 80 i Nr 37, poz. 168, z 1977 r. Nr 9, poz. 60, z 1978 r. Nr 18, poz. 63, z 1979 r. Nr 2, poz. 12 i Nr 16, poz. 98 oraz z 1980 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 17, poz. 82) - w części IV Kredyty na ratalne zakupy artykułów przemysłowych i usług dla ludności treść lp. 21 otrzymuje brzmienie:
Lp.KredytOdsetki
normalnedodatkowe za zwłokę
"21Kredyt udzielany młodym małżeństwom oraz osobom nie pozostającym w związku małżeńskim, a wychowującym dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej37"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r. i dotyczy umów kredytowych zawartych po tym dniu.