Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1971.57.370

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 listopada 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2, 3 i § 14 ust. 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 32, poz. 241) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Banki mogą bonifikować 1/4 część odsetek naliczonych według podstawowej stawki 4% od kredytów podstawowych i kredytu płatniczego, udzielonych państwowym przedsiębiorstwom wytwarzającym materiały budowlane i instalacyjne, mające zastosowanie w indywidualnym budownictwie i remontach, pod warunkiem, że udział sprzedaży tych materiałów w wartości sprzedaży produkcji ogółem wynosi co najmniej 30%, a plany sprzedaży produkcji ogółem zostały wykonane.";

2)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Banki nie pobierają odsetek od kredytów udzielanych dysponentom Funduszu Rozwoju Rolnictwa na poczet wpływów tego funduszu.";

3)
w § 11 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) od środków na rachunkach przedpłat na kupno samochodów przedsiębiorstw "Motozbyt" i "Polmo-Behamot" - w wysokości 3%".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy dotyczące udzielania przez banki bonifikat i płacenia odsetek od środków na rachunkach przedpłat na kupno samochodów przedsiębiorstwa "Polmo-Behamot" (§ 1 pkt 1 i 3) stosuje się od dnia 1 stycznia 1971 r., przepis zaś w sprawie niepobierania przez banki odsetek od kredytów udzielanych dysponentom Funduszu Rozwoju Rolnictwa (§ 1 pkt 2) - od 1 stycznia 1972 r.