Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1983.14.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi (Monitor Polski Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 3 termin "10 września" zastępuje się terminem "10 marca";
2)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Dyrektorzy szkół średnich, policealnych i zasadniczych szkół zawodowych przekazują wojskowym komendom uzupełnień, właściwym według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego uczniów trwającego ponad 2 miesiące, dane dotyczące uczniów ostatnich klas, mające znaczenie w sprawach związanych z przeznaczeniem do przysposobienia wojskowego oraz służby wojskowej, a w szczególności o ich uzdolnieniach, predyspozycjach fizycznych i psychicznych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 1 marca każdego roku na formularzu określonym przez Ministra Oświaty i Wychowania.";

3)
w § 13 w ust. 2 termin "1 sierpnia" zastępuje się terminem "25 marca".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.