Monitor Polski

M.P.1962.35.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 kwietnia 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski Nr 24, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. 1. Upoważnia się Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku i w Warszawie do obniżenia w granicach od 20% do 40% podstawy opodatkowania dla celów wymiaru podatku gruntowego z użytków rolnych VI klasy należących do gospodarstw rolnych, położonych w gromadach lub powiatach województwa białostockiego i północno-wschodniej części województwa warszawskiego, w których grunty te są szczególnie niskiej jakości i w których ogólny poziom zagospodarowania gospodarstw rolnych jest z tego powodu bardzo słaby.

2. Wykaz gromad lub powiatów, w których obniżka (ust. 1) będzie stosowana, powinien być uprzednio uzgodniony w Ministerstwami Rolnictwa i Finansów.";

2) dotychczasowy § 2 oznacza się jako § 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego poczynając od roku podatkowego 1962.