Monitor Polski

M.P.1966.55.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 28 września 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych.

Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) oraz zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji (Monitor Polski z 1962 r. Nr 85, poz. 399 i z 1965 r. Nr 9, poz. 29) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych (Monitor Polski z 1963 r. Nr 97, poz. 461 i z 1965 r. Nr 20, poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do maszyn i urządzeń nie objętych wykazem normatywów czasowych magazynowania i oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń poligraficznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji (Monitor Polski z 1962 r. Nr 85, poz. 399 oraz z 1965 r. Nr 9, poz. 29).";

2) normatywy czasowe magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych, stanowiące załącznik do zarządzenia, otrzymują brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia; normatywy ustalone w załączniku no niniejszego zarządzenia odnoszą się do maszyn otrzymanych przez inwestorów po dniu 1 stycznia 1967 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.

ZAŁĄCZNIK 

NORMATYWY CZASOWE MAGAZYNOWANIA ORAZ ODDAWANIA DO MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN POLIGRAFICZNYCH

Lp.Nazwa maszyny (urządzenia)Normatyw magazynowania w dniach roboczych
1.Maszyny do produkcji czcionek i justunku30
2.Maszyny do produkcji linii mosiężnych i stalowych30
3.Maszyny do składania i odlewania czcionek25
4.Maszyny do składania i odlewania wierszy25
5.Urządzenia do fotograficznego składu tekstu35
6.Urządzenia do fotograficznego składu tytułów25
7.Urządzenia do galwanizacji25
8.Maszyny do toczenia, szlifowania i polerowania cylindrów40
9.Maszyny do przenoszenia kopii pigmentowej na cylinder45
10.Aparaty fotoreprodukcyjne25
11.Maszyny i aparaty do stereotypii25
12.Maszyny i aparaty do obrabiania stereotypów20
13.Prasy do tłoczenia matryc25
14.Urządzenia do jednostopniowego trawienia25
15.Maszyny i aparaty do wykonywania i odtwarzania form z gumy i mas plastycznych25
16.Maszyny do druku pomocnicze (przedrukowe, korektorki itp.)25
17.Maszyny drukujące dociskowe wszystkich typów i formatów20
18.Maszyny typograficzne arkuszowe do formatu A2, B2 (włącznie)25
19.Maszyny typograficzne arkuszowe powyżej formatu A2, B240
20.Maszyny typograficzne arkuszowe dwukolorowe lub do druku dwustronnego50
21.Maszyny offsetowe arkuszowe jednokolorowe do formatu A2, B240
22.Maszyny offsetowe arkuszowe jednokolorowe formatu powyżej A2, B240
23.Maszyny offsetowe arkuszowe dwukolorowe do formatu A2, B240
24.Maszyny offsetowe arkuszowe dwukolorowe powyżej formatu A2, B250
25.Maszyny offsetowe arkuszowe wielokolorowe60
26.Maszyny rotograwiurowe arkuszowe jednokolorowe45
27.Maszyny rotograwiurowe arkuszowe wielokolorowe50
28.Maszyny rotacyjne typograficzne o szerokości roli do 840 mm 8 i 16-stronicowe40
29.Maszyny, jak pod lp. 28, lecz 32-stronicowe50
30.Maszyny, jak pod lp. 28, lecz 64-stronicowe60
31.Maszyny, jak pod lp. 28, lecz 96-stronicowe60
32.Maszyny rotacyjne typograficzne o szerokości roli powyżej 840 mm 16-stronicowe50
33.Maszyny, jak pod lp. 32, lecz 32-stronicowe60
34.Maszyny, jak pod lp. 32, lecz 64-stronicowe75
35.Maszyny, jak pod lp. 32, lecz 96-stronicowe75
36.Maszyny rotacyjne offsetowe o szerokości roli do 840 mm do 4 kolorów50
37.Maszyny, jak pod lp. 36, lecz powyżej 4 kolorów75
38.Maszyny rotacyjne offsetowe o szerokości roli powyżej 840 mm do 4 kolorów75
39.Maszyny, jak pod lp. 38, lecz powyżej 4 kolorów75
40.Maszyny rotacyjne rotograwiurowe o szerokości roli do 840 mm do 4 kolorów50
41.Maszyny, jak pod lp. 40, lecz powyżej 4 kolorów75
42.Maszyny rotacyjne rotograwiurowe o szerokości roli powyżej 840 mm do 4 kolorów60
43.Maszyny, jak pod lp. 42, lecz powyżej 4 kolorów75
44.Maszyny do druku kart statystycznych30
45.Maszyny do druku formularzy do maszyn elektronowych i elektroanalitycznych50
46.Maszyny drukujące fleksograficzne wszystkich typów50
47.Maszyny do druku diagramów60
48.Maszyny do drukowania biletów i paragonów60
49.Maszyny i urządzenia do lakierowania i suszenia druków30
50.Kalandry do lakierówek20
51.Maszyny do parafinowania lub nakładania kleju (gumowania) z równoczesnym kaszerowaniem40
52.Krajarki do papieru jedno- i wielonożowe25
53.Maszyny do falcowania25
54.Maszyny do szycia nićmi20
55.Maszyny do szycia drutem wielogłówkowe i wieloczynnościowe20
56.Maszyny i urządzenia do zbierania wieloczynnościowe30
57.Maszyny do produkcji okładek30
58.Maszyny do obróbki bloku książkowego30
59.Maszyny do wstawiania bloków książki w otwartą okładkę30
60.Maszyny do oprawy książek wieloczynnościowe i agregaty linii potokowych60
61.Urządzenia do temperowania i klimatyzowania papieru:
a) szafkowe25
b) podwieszone50
62.Maszyny i urządzenia do przerabiania, mieszania, rozcierania i podawania farby25
63.Maszyny do przerobu i wykańczania papieru i druków40
64.Urządzenia do regeneracji rozpuszczalników75
65.Szlifierki do rakli i ostrzenia noży do krajarek20