Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1991.9.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 27 lutego 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Na podstawie art. 205 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272, z 1989 r. Nr 34, poz. 265 i z 1990 r. Nr 26, poz. 205) w § 2 w ust. 1 wyrazy "300.000 zł" zastępuje się wyrazami "360.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1991 r.