§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1991.9.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272, z 1989 r. Nr 34, poz. 265 i z 1990 r. Nr 26, poz. 205) w § 2 w ust. 1 wyrazy "300.000 zł" zastępuje się wyrazami "360.000 zł".