Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Monitor Polski

M.P.1995.16.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 24 marca 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, poz. 256, Nr 36, poz. 292 i Nr 48, poz. 367, z 1991 r. Nr 11, poz. 78, Nr 21, poz. 149, Nr 32, poz. 228 i Nr 42, poz. 292, z 1992 r. Nr 4, poz. 19, Nr 12, poz. 87, Nr 21, poz. 159, Nr 28, poz. 196, Nr 32, poz. 223 i Nr 40, poz. 297, z 1993 r. Nr 33, poz. 340, Nr 51, poz. 479 i Nr 69, poz. 615 oraz z 1994 r. Nr 20, poz. 159, Nr 36, poz. 312, Nr 53, poz. 451 i Nr 68, poz. 604) w § 1 w ust. 1 i 2 oraz w § 2 liczbę "260" zastępuje się liczbą "280".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1995 r.