Monitor Polski

M.P.1992.28.196

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 17 sierpnia 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, poz. 256, Nr 36, poz. 292, Nr 48, poz. 367, z 1991 r. Nr 11, poz. 78, Nr 21, poz. 149, Nr 32, poz. 228, Nr 42, poz. 292 oraz z 1992 r. Nr 4, poz. 19, Nr 12, poz. 87 i Nr 21, poz. 159) w § 1 w ust. 1 i 2 oraz w § 2 liczbę "1.200.000" zastępuje się liczbą "1.300.000".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r.