Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Monitor Polski

M.P.1991.42.292

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 listopada 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, poz. 256, Nr 36, poz. 292 i Nr 48, poz. 367 oraz z 1991 r. Nr 11, poz. 78, Nr 21, poz. 149 i Nr 32, poz. 228) w § 1 w ust. 1 i 2 oraz w § 2 liczbę "652.000" zastępuje się liczbą "700.000".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1991 r.