Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2008.56.508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej (M. P. Nr 56, poz. 765, z 2006 r. Nr 4, poz. 70 oraz z 2007 r. Nr 33, poz. 380) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład urzędu Komitetu wchodzą:

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej;

2) Departament Polityki Integracyjnej;

3) Departament Prawa Unii Europejskiej;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy;

6) Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego;

7) Departament Informacji Europejskiej;

8) Departament Szkoleń Europejskich;

9) Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji;

10) Departament Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

11) Sekretariat Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;

12) Biuro Dyrektora Generalnego;

13) Biuro Administracyjno-Finansowe;

14) Biuro Prasowe;

15) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

16) Biuro do spraw Pomocy Technicznej dla Ukrainy.".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.