Monitor Polski

M.P.2011.93.956

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852, z 2008 r. Nr 2, poz. 22, z 2009 r. Nr 59, poz. 803 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 650) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego - wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego,

b) Departament Emitentów,

c) Departament Nadzoru Obrotu;

2) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego - wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego oraz nadzoru emerytalnego, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Nadzoru Systemowego,

b) Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego,

c) Departament Monitorowania Ryzyk,

d) Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;

3) Pion Nadzoru Bankowego - wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego oraz nadzoru nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Licencji Bankowych,

b) Departament Nadzoru Sektora Bankowego,

c) Departament Bankowości Spółdzielczej;

4) Pion Inspekcji - wykonujący zadania z zakresu inspekcji, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Oceny Ryzyka,

b) Departament Inspekcji Norm i Procedur;

5) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej - wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Pośredników Finansowych,

b) Departament Ochrony Klientów,

c) Departament Edukacji,

d) Departament Analiz Rynkowych,

e) Departament Współpracy z Zagranicą,

f) Departament Relacji Zewnętrznych;

6) Pion Organizacyjny - wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

b) Departament Informatyki,

c) Departament Administracyjno-Budżetowy,

d) Departament Bezpieczeństwa;

7) Gabinet Komisji - wykonujący zadania z zakresu bezpośredniej obsługi organizacyjnej Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz zastępców Przewodniczącego;

8) Pion Prawno-Legislacyjny - wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz zadania z zakresu inicjowania i koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty:

a) Departament Prawny,

b) Departament Postępowań;

9) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2011 r.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz. 1208.